Raktas, kurį sudaro du ar daugiau atributų vadinamas sudėtiniu raktu. Lentelėje turi būti saugomi tik pradiniai duomenys. Šie modeliai puikiai tinka įvairiems pertvarkymams, pakeitimams, tipinių šablonų kūrimui ir panaudojimui.

Kokie UML privalumai? Prekybos sistemos duomenų bazės schema Automatizuojamas programinės įrangos ir procesų kūrimas Padeda spręsti nuolatines architektūrines problemas Pagerina darbo kokybę Sumažėja išlaidų ir greičiau išleidžiama į rinką UML diagramų tipai Išskiriami du pagrindiniai UML diagramų tipai: struktūrinės diagramos ir elgsenos diagramos o šios kategorijos skirstomos į daugelį kitų kategorijų. Kodėl UML? Du skirtingi tipai atsiranda todėl, kad skirtingi žmonės naudoja įvairių tipų scenarijus ir diagramas.

Klientai, projektų vadovai, techniniai autoriai, dizaineriai, analitikai, programuotojai, kokybės užtikrinimo specialistai ir testuotojai — kad ir koks būtų darbuotojo vaidmuo, visi jie naudoja tam tikrą jų poreikius atitinkančią diagramą. Tai reiškia, kad kiekviename makete dėmesys turėtų būti kreipiamas į skirtingus dalykus ir nevienodai išsamiai.

Siekiama, kad vartojant UML būtų atvaizduojamos visiems lengvai suprantamos diagramos. Duomenų bazės ir informacinės sistemos Paprastosios UML sekos diagramos pavyzdys. Galima atsisiųsti šabloną Panagrinėkime išsamiau Struktūrinės diagramos Struktūrinėse diagramose  vaizduojama statinė programinės įrangos ar sistemos struktūra, jos taip pat nevienodai abstrakčios ir yra skirtingai įgyvendinamos. Šio tipo diagramos naudojamos atvaizduojant įvairias sistemą prekybos sistemos prekybos sistemos duomenų bazės schema bazės schema struktūras, pvz.

Jose vaizduojama komponentų arba modulių hierarchija ir jų tarpusavio ryšys bei sąveika. Naudojantis šiais įrankiais gaunama patarimų ir jie padeda užtikrinti, kad visos sistemos dalys su kitomis sistemos dalimis sąveikauja taip, kaip numatyta.

Elgsenos diagramos Šio tipo diagramose didžiausias dėmesys skiriamas dinaminiams programinės įrangos sistemos ar proceso aspektams. Jose atvaizduojamas sistemos funkcionalumas ir akcentuojama tai, kas turi įvykti modeliuojamoje sistemoje. Duomenys savaime nėra didelė vertybė. Tačiau atitinkamai sukaupti, apdoroti ir interpretuoti jie tampa informacija.

prekybos sistemos duomenų bazės schema

Informacija - tai visuma žinių apie kokius nors faktinius duomenis aplinkos reiškinius, visuomenės procesus, techninius objektus ir kt. Iš šio apibrėžimo seka, kad informacija yra tam tikros duomenų aibės interpretavimo rezultatas. Tai populiariausias programinės įrangos kūrimo diagramų tipas. Tokia diagrama naudojama norint pavaizduoti loginį ir fizinį sistemos dizainą ir klases. Ji panaši į eigos diagramą, nes klases atitinka langeliai.

Šioje diagramoje vaizduojamos skirtingos klasės ir jų sąsaja. Kiekviena klasė suskirstyta į tris toliau nurodytas dalis. Viršutinė dalis: klasės pavadinimas Apatinė dalis: klasės metodai ar operacijos UML klasių sąsajos diagramos pavyzdys. Galima atsisiųsti šabloną. Objektų diagrama. Dažnai šia diagrama naudojamasi norint pakartotinai patikrinti, ar klasių diagrama tiksli.

Kitaip tariant, ar prekybos ekonomikos rodikliai bus galima pritaikyti praktikoje? Komponentų diagrama. Ši diagrama dar vadina komponentų eigos diagrama ir joje vaizduojamos loginės elementų grupuotės ir jų ryšiai. Kitaip tariant, suskaidant į mažesnius komponentus, pateikiamas supaprastintas sudėtinės sistemos vaizdas.

Prekybos sistemų architektūra, Kaip prekiauti forex mažu kapitalu

Kiekviena diagramos dalis vaizduojama keturkampiu langeliu, kurio viduje užrašomas dalies pavadinimas. Jungtimis nurodomi skirtingų komponentų ryšiai ir jų priklausomybė vienas nuo kito.

Sudėtinės struktūros diagrama. Darbų pavyzdžiai Šia diagrama retai naudojamasi už programinės įrangos kūrimo lauko ribų. Diegimo diagrama. Šioje diagramoje vaizduojami aparatūros mazgų ir programinės įrangos artefaktų komponentai ir jų ryšiai. Joje pavaizduota, kurioje tiksliai vietoje diegiamas kiekvienas programinės įrangos komponentas.

Paketų diagrama. Naudojantis šia diagrama vaizduojama modelį sudarančių paketų prekybos sistemos duomenų bazės schema vienas nuo kito. Šia diagrama pirmiausia siekiama pavaizduoti įvairių didelių sudėtinę sistemą sudarančių komponentų ryšius.

Enforcement Database Profilių diagrama. Prekybos sistemos duomenų bazės schema diagrama labiau primena kalbą, o ne diagramą. Paprastai apie UML diagramų sudarymą ir duomenų bazės modeliavimą Naudojantis profilių diagrama lengviau kurti naujas UML diagramų ypatybes ir semantiką, nurodant pasirinktinius stereotipus, žymėtąsias vertes ir apribojimus.

Naudodamiesi tokiais profiliais, UML metamodelį galite pritaikyti skirtingoms platformoms pvz. Elgsenos UML diagramos Veiklų diagrama. Joje vaizduojamas nuoseklus procesas, aiškiai nurodant pradžią ir pabaigą. Vaizduojama, kokia veikla atliekama po kiekvienos veiklos ir kaip jos visos susijusios.

Tokios diagramos gali prekybos sistemos duomenų bazės schema naudojamos ne tik kuriant programinę įrangą, bet ir beveik bet kurioje verslo aplinkoje. Jos dar vadinamos verslo procesų susiejimu arba modeliavimu. Paprastosios UML panaudos atvejų diagramos pavyzdys. Panaudos atvejų diagrama. Joje aprašoma, ką sistema atlieka, bet nenurodoma, kaip ji tai atlieka.

Aktoriumi gali būti laikoma bet kas, kas nepriklauso sistemai ir sąveikauja su sistema asmuo, organizacija arba programa.

Duomenų bazės ir informacinės sistemos

Taigi panaudos atvejų diagramoje vaizduojama ta sekų eilė ir nurodomi funkciniai sistemos reikalavimai. Sąveikos apžvalgos diagrama. Ši diagrama dažnai prekybos sistemos duomenų bazės schema sudėtinė ir yra panaši į veiklų diagramą, kadangi jose abiejose vaizduojama nuosekli veiklų seka.

prekybos sistemos duomenų bazės schema

Tačiau sąveikos apžvalgos diagrama yra iš skirtingų binariniai opcionai londono atviroji strategija diagramų sudaryta diagrama. Tokiose diagramose naudojamos tos pačios pastabos kaip ir veiklų diagramoje pradinis, galinis, sprendimo, suliejimo, išsišakojimo ir sujungimo mazgaibet yra papildomų elementų, pavyzdžiui, sąveika, sąveikos panaudojimas, laiko apribojimas ir trukmės apribojimas.

Laiko paskyrimo diagrama. Kai dėmesio centre — laiko paskyrimas, prekybos sistemos duomenų bazės schema ši UML diagrama.

prekybos sistemos duomenų bazės schema

Joje vaizduojami objektų ir aktorių veiksmai iki tam tikro termino. Šiuo atveju svarbiausia įvykių trukmė ir kokie įvyksta pokyčiai, priklausomai nuo trukmės apribojimų. Toliau išvardijamos pagrindinės laiko paskyrimo diagramos dalys.

Komunikacijos linijoje įvykus sunaikinimui, nebus rodoma jokių kitų įvykių. Būsenų mašinų diagrama. Tokia diagrama naudinga aprašant vieno objekto arba kartais operatoriaus elgseną ir norint nurodyti, kaip elgsena kinta priklausomai nuo vidinių ir išorinių įvykių. Sekų diagrama. Ši diagrama populiari ne tik tarp dizainerių ir, kadangi yra vizualiai patraukli, yra tinkama norint pavaizduoti visus verslo procesų tipus. Atskleidžiama sistemos struktūra, vaizduojama chronologinė pranešimų ir aktorių bei objektų sąveikos seka.

Sekų diagramose vaizduojama paprasta iteracija ir šakojimasis. Tai paranku atliekant kelias užduotis vienu metu. Ryšių diagrama. Ryšių arba bendradarbiavimo diagrama panaši į sekų diagramą.

prekybos sistemos duomenų bazės schema

Tačiau joje akcentuojami objektų ryšiai. Joje vaizduojamas sąveikoje dalyvaujančių objektų sisteminimas ir jai būdinga sudėtingesnė iteracija ir šakojimasis.

Duomenų bazės modeliai UML tampa vis populiaresnė ir kaip duomenų bazių modeliavimo ženklų sistema. Tokie modeliai yra geras vizualinis idėjų generavimo, laisvos formos diagramų kūrimo prekybos sistemos duomenų bazės schema bendro idėjų įgyvendinimo įrankis.

Nors UML nebūdingos duomenų modeliavimo specifikacijos, tai gali būti naudingas diagramų kūrimo įrankis, ypač todėl, kad duomenis iš duomenų bazių galima naudoti atliekant į objektą orientuotą programavimą. Medį sudaro kelios grupės, vadinamos segmentais. Mokslo kryptys Duomenų prieiga taip pat nuspėjama. Tinklo modelis.

Paprastai apie UML diagramų sudarymą ir duomenų bazės modeliavimą

Šis modelis atrodo kaip diagrama, kurioje ryšių tipai yra arkos, o objektų tipai — mazgai. Į objektą orientuotas duomenų bazės modelis. Taikant šį modelį naudojama eilė objektų arba pakartotinai naudojamų programinės įrangos elementų, kuriems būdingos susietosios prekybos sistemos duomenų bazės schema ir metodai. Arba naudojantis hiperteksto duomenų baze galima sieti su kitais objektais. Sąryšinis modelis.

Taikant šį modelį duomenys sisteminami naudojantis ryšiais arba į tinklelį panašiomis matematinėmis struktūromis, kurioms būdingi stulpeliai ir eilutės. Objekto sąryšinis modelis.

Kaip galima spręsti iš pavadinimo, šis modelis yra dviejų pirmiau minėtų modelių kombinacija. Jį taikant palaikomi objektai, klasės, paveldėjimas ir kiti į objektą orientuoti elementai, taip pat duomenų tipai, lentelinės struktūros ir kiti elementai, kaip ir taikant sąryšinį duomenų modelį.

Objektų ryšių modelis. Šis modelis sudarytas iš objektų tipų žmonių, vietų ar daiktų. Jį taikant vaizduojami tarp jų galintys egzistuoti ryšiai. ER diagramoje, kurioje nurodomi objektai, jų požymiai ir pavaizduojami jų ryšiai, vaizduojama loginė duomenų bazių struktūra.

Dokumentų modelis. Jam būdinga medžio struktūra, kai kiekvienas mazgas yra dokumento dalį atitinkantis objektas. Objekto, atributo ir vertės modelis. Žvaigždinė schema.